Sociální služby

  • Domů
  • Sociální služby

Naše služby

Nabídka sociálních služeb
Společnosti Dolmen

Poskytujeme tři sociální služby pro celkem 94 klientů s mentálním znevýhodněním nebo autismem v Libereckém a Karlovarském kraji. Poskytujeme pobytovou službu Chráněné bydlení, která umožňuje klientům žít s přiměřenou podporou v běžné domácnosti v bytě, který zajišťujeme my, jako poskytovatel. Terénní službu Podpora samostatného bydlení, která umožní našim klientům žít s podporu služby ve vlastním bydlení a v neposlední řadě ambulantní službu Sociálně terapeutické dílny, která podporuje rozvoj a udržení schopností i dovedností klientů. Klienty služeb motivujeme k maximální samostatnosti, respektujeme jejich práva a vedeme je k vědomí vlastní odpovědnosti.

Naše služby

Základní zásady našich služeb

Zásady našich sociálních služeb jsou zakotveny v v Listině základních práv a svobod a vyplývají z Ústavy České republiky a z Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením, zakotvené ve Sbírce mezinárodních smluv č. 10/2010. Chráněné bydlení naší organizace je poskytováno na základě zásad a morálních hodnot, které jsou zakotveny v „Etickém kodexu“ organizace. Etický kodex je závazným dokumentem a vnitřní směrnicí organizace je dostupný zde.