Etický kodex


Mezinárodní úmluva o právech osob s postižením

Kromě etického kodexu je pro náši práci zásadní i Mezinárodní úmluva o právech osob s postižením.

Celý dokument Mezinárodní úmluva o právech osob s postižením:

1. Základní ustanovení

Etický kodex organizace vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců, dobrovolníků, stážistů, praktikantů a externích spolupracovníků. K těmto zásadám se organizace veřejně hlásí a zavazuje se k jejich naplňování.

Respektujeme a dodržujeme práva osob vyjádřená v zásadních dokumentech, zejména v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a návazných právních předpisech České republiky.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

2. Prohlášení pracovníků společnosti

„Zavazujeme se k tomu, že budeme při výkonu práce dodržovat a ctít základní etické hodnoty.”

Etické hodnoty pracovníků společnosti Dolmen:

  • Služba a kvalita

  • Důstojnost a úcta k člověku

  • Mezilidské vztahy

  • Věrnost zásadám a principům služby

  • Čestnost, poctivost a bezúhonost

  • Kompetence a profesionality

  • Cílevědomost a spolupráce

  • Empatie a vstřícnost


3. Zásady etického chování ve vztahu ke klientům

Klientům pomáháme hájit jejich práva a podporujeme je při dodržování běžných občanských povinností a hranic v osobním životě. Dbáme o to, aby obdrželi veškeré potřebné informace a pomoc, na které mají nárok.

Dbáme o zachování lidské důstojnosti klientů, přistupujeme k nim partnersky, nikdy s nimi nejednáme nadřazeně, či z pozice moci. S klienty mluvíme uctivě, přiměřeně jejich věku a schopnostem.

O klientech nemluvíme nevhodným nebo urážlivým způsobem, nepoužíváme k jejich označování diagnózu jejich postižení ani jiné diskriminující způsoby.

Klienty vedeme k vlastní odpovědnosti a samostatnosti, hledáme možnosti, jak je zapojit do řešení jejich životní situace. Pokud vedeme či motivujeme klienty k určité činnosti, děláme to nenásilně a vlídným způsobem.

Preferujeme individuální přístup a prosazujeme lidský rozměr naší služby. Identifikujeme a rozvíjíme silné stránky klientů. Vytváříme s nimi individuální plány, které vycházejí z jejich skutečných potřeb a přání.

Chráníme právo klientů na soukromí a ochranu jejich důvěrných sdělení. Dodržujeme zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.

Respektujeme názor a svobodnou volbu klientů. Nevnucujeme klientům nepřiměřeně své představy o životě, své zvyky, zájmy nebo třeba víru či polické přesvědčení.

Chráníme klienty před stigmatizací, diskriminací a předsudky. Pomáháme stejným úsilím bez jakékoliv diskriminace všem klientům.

Ve vztahu ke klientům dokážeme udržet a nepřekračovat profesionální hranice. Víme, jaká je naše role v jejich životě.

4. Zásady etického chování ve vztahu 
ke spolupracovníkům

Chováme se k sobě slušně, čestně a korektně, ctíme dobré mezilidské vztahy, své kolegy nepomlouváme.

Zakládáme si na týmové spolupráci a kolegialitě. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.

Zodpovědně si předáváme veškeré informace, které jsou důležité pro kvalitní poskytování služby. Neuvádíme vědomě v omyl ostatní zaměstnance organizace, nezamlčujeme informace.

Respektujeme znalosti a zkušenosti kolegů a jiných odborných pracovníků, jejich právo na rozdílné názory i praktickou činnost.

Kritické připomínky vyjadřujeme na vhodném místě, vhodným způsobem a nejdříve přímo k těm, kterých se týkají. Nikdy připomínky ke spolupracovníkům nevyjadřujeme před klienty.


5. Zásady etického chování ve vztahu k organizaci

Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci neseme plnou odpovědnost a usilujeme, aby úroveň a kvalita poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.

Jsme loajální vůči organizaci a vždy jednáme tak, abychom nepoškodili její dobré jméno. Pracujeme v souladu s vizí a posláním služby.

Své výhrady vůči organizaci vyjadřujeme na vhodném místě a vhodným způsobem. Se všemi informacemi, které získáme ve svém postavení, nakládáme s veškerou diskrétností a zachováváme mlčenlivost.

Podílíme se na vytváření pracovních postupů, do kterých přinášíme svoji zkušenost z praxe, tím přispíváme ke zkvalitnění poskytované služby.

6. Zásady etického chování ve vztahu ke společnosti

Pozitivně ovlivňujeme společnost v postojích a přístupu k lidem se zdravotním znevýhodněním a napomáháme zvyšování povědomí o našich službách a jejich účelu.

Jednáme bezúhonným způsobem a dbáme o zvyšování prestiže našeho povolání.

Máme zájem o zlepšování sociálních podmínek ve společnosti a podílíme se na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním.

Pomáháme informovat veřejnost o právech a možnostech lidí se zdravotním znevýhodněním.

Podporujeme myšlenku integrace lidí se znevýhodněním do společnosti.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zájemců o službu, klientů našich služeb, uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců uchováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

8. Závěrečné ustanovení

Etické problémy řešíme společně na týmových a organizačních poradách a supervizích. Ode dne účinnosti Etického kodexu vzniká všem vedoucím zaměstnancům organizace povinnost prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance s jeho obsahem. Pokud pracovník zjistí, že se někdo nechová v souladu s etickým kodexem, je jeho povinností o tomto uvědomit vedení organizace.

9. Závaznost etického kodexu

Etický kodex je součástí vnitřních předpisů organizace a je tak závazný pro všechny osoby uvedené v 1. odstavci základního ustanovení. Jeho nedodržování bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně, které může vést k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle §55 odst. 1, písmeno b) Zákoníku práce.

Účinnosti nabývá dnem: 1.10.2022