Pro zájemce o sociální službu

 • Domů
 • Pro zájemce o sociální službu

Pro zájemce o sociální službu Chráněné bydlení

Naším klientem se může stát člověk, který má diagnostikováno mentální postižení a nachází se v tíživé sociální situaci, kterou chce řešit prostřednictvím naší sociální služby.

Sociální služba chráněné bydlení je určena lidem s mentálním znevýhodněním, kteří chtějí žít v běžné domácnosti za podpory pracovníků – asistentů chráněného bydlení a sociální pracovnice, chtějí rozvíjet své stávající schopnosti a dovednosti, chtějí si najít své rovné postavení ve společnosti a uplatnění na trhu práce.

Žadatel vyplní formuláře Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení a Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení, které osobně přinese nebo zašle prostřednictvím e-mailu nebo pošty sociální pracovnici organizace.

V případě dotazů ohledně formulářů nebo sociální služby samotné může žadatel kontaktovat sociální pracovnici (příslušný kontakt naleznete v letáku či na stránce Chráněné bydlení)

Nejsme schopni poskytovat sociální službu chráněné bydlení lidem s tělesným postižením (vozíčkářům a lidem upoutaným na lůžko) a lidem se závažnými poruchami chování, které by vážně narušovaly soužití v chráněných bytech.

Proces jednání se zájemcem o sociální službu chráněné bydlení

Na základě podané žádosti je žadatel kontaktován sociální pracovnicí a informován o aktuální kapacitě zařízení a o možném přijetí do služby. V případě nedostatečné kapacity je žadatel vyrozuměn telefonicky či písemně, dle toho jakou formu sám zvolí.Dalším krokem budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem je jednání se zájemcem o službu, kdy poskytovatele v tomto případě zastupuje sociální pracovnice organizace. Během tohoto jednání se sociální pracovnice osobně setkává s žadatelem a představuje sociální službu chráněné bydlení, zjišťuje, co žadatel od chráněného bydlení očekává, jaké má potřeby, zájmy, zvyklosti apod. Z tohoto jednání sociální pracovnice pořídí písemný „Záznam z jednání se zájemcem o službu“, který slouží jako podklad pro nastavení budoucího „Systému spolupráce“. Během jednání je možné ukázat zájemci o sociální službu některý z chráněných bytů, aby si zájemce dokázal chráněné bydlení lépe představit. Zájemce sociální službu si může vyzkoušet život v chráněném bydlení prostřednictvím zkušebního pobytu v konkrétním chráněném bytě, do kterého by se posléze nastěhoval. Zkušební pobyt může trvat v rozmezí 1 až 4 týdnů a může se opakovat. Během této doby se žadateli bude věnovat asistentka, která jej seznámí s fungováním chráněného bydlení a žadatel si vyzkouší soužití se svými případnými spolubydlícími. Pokud je žadatel spokojen s nabídkou chráněného bydlení, uzavřeme s ním Smlouvu o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení.

Odmítnutí zájemce o službu chráněného bydlení

Dle § 91 odstavce (3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:
a)neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b)nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c)zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, nebo
d)osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dokumenty ke stažení pro sociální službu Chráněné bydlení

Pro zájemce o sociální službu Podpora samostatného bydlení

Cílovou skupinou služby „Podpora samostatného bydlení“ jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu sociální služby.

Klientem služby Podpora samostatného bydlení se může stát kdokoliv starší 18 let, kdo už bydlí sám, ale potřebuje pomoct s péčí o sebe, o domácnost i se začleněním do společnosti, ale i pro ty, kteří se chtějí osamostatnit a bydlet nezávisle na rodičích či pobytovém zařízení a potřebují podporu. Služba je vhodná i pro lidi, kteří se náhle ocitli ve své domácnosti sami (nejčastěji po smrti blízké osoby) a potřebují podporu ve zvládnutí této nové role.

Jak je možné stát se klientem služby Podpora samostatného bydlení?

Pokud máte zájem o naši službu, můžete: zavolat nebo napsat naší sociální pracovnici a zeptat se jí na to, co vás zajímá; domluvit si osobní schůzku, na které se dozvíte všechny potřebné informace o naší službě; rovnou podat žádost o službu. Vyplněný formulář můžete osobně předat sociální
pracovnici nebo poslat poštou na adresu společnosti. Potřebné dokumenty najdete ke stažení níže. Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti 
o službu, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici.

Proces jednání se zájemcem o sociální službu Podpora samostatného bydlení

Informování zájemce před podáním žádosti


Zájemci o službu Podpora samostatného bydlení mohou získat potřebné informace osobně, telefonicky nebo e-mailem na vyžádání, nebo v registru poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz.

Zájemce
o službu Podpora samostatného bydlení může osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailové zprávy požádat o nezávaznou schůzku za účelem řešení své nepříznivé sociální situace. Jednání se zájemcem o službu, popř. jeho zástupcem, vede sociální pracovnicea účastní se ho i vedoucí služby Podpora samostatného bydlení. Místem konání schůzky může být sídlo poskytovatele či jiné místo dle návrhu zájemce o službu.

Cílem prvního setkání je:

 • Zjistit přání a očekávání zájemce o službu a jak doposud zvládal svoji životní situaci;

 • předat zájemci o službu základní informace o službě Podpora samostatného bydlení a
  v případě potřeby mu i poskytnout sociální poradenství týkající se dalších sociálních
  služeb, příspěvku na péči a možností získání vlastního bydlení;

 • v případě zájmu o službu Podpora samostatného bydlení informovat zájemce
  o službu o podmínkách přijetí do služby i možných způsobech podání žádosti
  o službu. Zájemce o službu obdrží informace pro zájemce o službu ve snadném čtení,
  informační leták o službě, přehled poskytovaných úkonů služby Podpora
  samostatného bydlení a formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby Podpora
  samostatného bydlení“.

Dokumenty ke stažení pro sociální službu Podpora samostatného bydlení

Pro zájemce o sociální službu Sociálně terapeutické dílny

Jak je možné stát se klientem služby Sociálně terapeutické dílny?

Služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Jsme tu pro ty, kteří se chtějí něco nového naučit, chtějí trávit svůj den aktivně. Pro ty, kteří se chtějí setkávat s dalšími lidmi. Pro ty, kteří by chtěli pracovat na otevřeném nebo chráněném trhu práce a potřebují si nejdříve osvojit určité dovednosti v bezpečném prostředí.

Koho nemůžeme přijmout jako klienta do Sociálně terapeutické dílny?

Přijmout nemůžeme imobilní osoby, osoby s agresivním chováním, chronickým duševním onemocněním a jedince, kteří vyžadují speciální ošetřovatelskou nebo zdravotní péči.

Jak je možné stát se klientem Sociálně terapeutické dílny?

Zájemce o službu může kontaktovat sociální pracovnici dílny, může navštívit STD a dokonce zkušebně docházet do programů, které se zde realizují. Žádost o poskytnutí sociální služby lze podat osobně, e-mailem nebo také poštou na adrese Lužická 920/7, LIBEREC 1 – Staré Město.

Kritéria pro přijetí:

 • Zjistit přání a očekávání zájemce o službu učit se pracovním návykům;

 • žadatel o službu potřebuje podporu vzhledem ke svému mentálnímu znevýhodnění;

 • žadatel o službu není imobilní;

 • žadatel o službu je ochoten pracovat v kolektivu klientů;

 • žadatel o službu je ochoten respektovat pravidla Sociálně terapeutické dílny;

 • žadatel o službu má podanou Žádost o poskytnutí sociální služby sociálně terapeutické dílny včetně Vyjádření od praktického lékaře.

Odmítnutí zájemce o službu

Pokud zájemce hledá jinou sociální službu, kterou neposkytujeme, odkážeme jej na ní. V případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny, pro kterou je služby určena, musíme jej odmítnout. Pokud není volná kapacita pro zájemce, je zařazen do evidence žadatelů a kontaktován v případě uvolnění kapacity.

Dokumenty ke stažení pro službu Sociálně terapeutické dílny

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Nechte nám zprávu a my se vám co nejdříve ozveme.

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.