Zvýšení dostupnosti sociální práce lidem s mentálním postižením v Libereckém a Karlovarském kraji

Projekt řeší potřebu zvýšení dostupnosti včasné a efektivní intervence sociální službou u lidí s mentálním znevýhodněním, která je poskytovaná terénní formou na území obcí se sociálně vyloučenou lokalitou v Karlovarském a Libereckém kraji. Předmětem projektu je zakoupení dvou osobních automobilů, které budou využívat pracovníci poskytující služby cílové skupině formou služby podpora samostatného bydlení.

Cílem projektu je podporovat inkluzi dospělých lidí s mentálním znevýhodněním prostřednictvím včasné a flexibilní sociální podpory v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Zakoupením dvou osobních automobilů bude zvýšena mobilita sociálních pracovníků. Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_040/0002281